• Kaliteli ve Güvenilir Hizmet!
  • Fabrika : 0 228 355 00 35
  • Ofis

    +90 228 355 00 35

  • Satış

    satis@erkboru.com

  • Adres

    Bozüyük OSB 11.Cad. No:5

Aydınlatma Metni

Erk Boru San. Ve Tic. A.Ş. Web Sayfası Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

Aydınlatma Metni Hakkında
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ERK BORU SAN. Ve TİC. A.Ş.   tarafından hazırlanmıştır.
ERK BORU SAN. VE  TİC. A.Ş.  olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle, faaliyetlerimize devam ettirmemiz gerekliliği sebebi ile KVKK kapsamında kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması gerekliliği temel prensibimizdir.

Kişisel Veri Kavramının Açıklanması
Kanun gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz,  “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla  ERK BORU SAN. Ve  TİC. A.Ş.  tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İlgili mevzuatlar uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,  bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, şirketimizce sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmek,  şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak,  tüm hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek
Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartları belirlemek kapsamında yasa gereği hazırlanması gerekmiştir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla, adli ve idari makamlarca zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla, her türlü hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, yasal sınırlamalar çerçevesinde, RESMİ faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen muhasebe  işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Şirketimiz, birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
Aşağıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.erboru.com.tr    adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını  Bozüyük OSB 11. Cad. No:5 Bozüyük / BİLECİK.  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu  erkboru@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız

Şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f)  KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Veri Başvuru Formu (doc)
Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu  ERK BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

ERK BORU SAN. Ve TİC. A.Ş.